Askerliğini yapmayanlar devlet memur olabilir mi?
29.10.2016

Liseye bitirdim fakat askerliğimi yapmadım. Askerlikte yapmadığım için memur olamaz mıyım? Sen memur olamazsın deniyor bu doğru mu? Doğrusunu sizden öğreneceğim düşündüm size yazdım.

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
            A) Genel şartlar:
            1. Türk Vatandaşı olmak,
            2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
            3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
            4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
            5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            6. Askerlik durumu itibariyle;
            a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
            b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
            c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
            7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

            8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.​
            B) Özel şartlar:
            1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
            2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

            Memur olma genel ve özel şartlar yukarıda yer alan maddede sayılış olup, askerlik yapmamış olmak memuriyete engel değildir.

            Türk vatandaşlarından muvazzaf askerlik yükümlüğü olan vatandaşlar ya askerlik çağına gelmemiştir, ya tecilli durumda olabilir veya askerliğini yapmış olabilecekleri gibi askerlikten muaf durumda olabilirler. Bunların dışında Türk vatandaşları asker kaçağı durumunda olabilirler.

            Memur olarak atanmadan önce adaylardan askerlik durumu belgesi talep edilmektedir. Askerlik belgesi vermeyenlerin atanmasının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; asker kaçağı dışında olan Türk vatandaşları askerlik durumu belgesi almaları mümkün olup memur olarak atanmaları mümkündür. Askerliğini; askerlik çağına gelmemiş, tecilli, muaf ve yapmış olanların memur olarak atanmalarına engel bir durum bulunmamaktadır.

Asker kaçağı olanların askerlik durum belgesi almaları mümkün olmadığından atanmalarının yapılmayacağı değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo